Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOSCI PORTALU:

www. wymiennikownia.org

PRZEDMIOT POLITYKI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną www.wymiennikownia.org (zwanego dalej „Portalem”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych [ADO] Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia (zwany dalej „Administratorem”).

KONTAKT

 1. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:
 1. listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 2. za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lis.gdynia.pl
 3. za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp
 1. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem danych osobowych:
 1. listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 2. za pomocą poczty elektronicznej: iod@lis.gdynia.pl
 3. za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp
 1. Może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 1. Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00
 3. Za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl

PODSTAWA PRAWNA

Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

BEZPIECZEŃSTWO

Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

AUTOMATYZACJA POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych Portalu. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Portalu.

ZASADY PRZETWARZANIA NUMERÓW IP

Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Portalu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Portalu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

PLIKI COOKIES

 1. Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 1. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
 1. w przeglądarce Internet Explorer,
 2. w przeglądarce Mozilla Firefox,
 3. w przeglądarce Chrome,
 4. w przeglądarce Opera, albo
 5. w przeglądarce Safari

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.

GOOGLE ANALYTICS

Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

STRONY PARTNERÓW

Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki mogą być umieszczone w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).

AKCEPTACJA POLITYKI

Portal www.wymiennikownia.org zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników
i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej www.wymiennikownia.org, użytkownik akceptuje zasady zawarte
w przedstawionej Polityce Prywatności.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 4. żądania przeniesienia własn1ych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
 8. Nie posiada Pani/Pan prawa do:
 9. żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit d).
 10. Ograniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:
 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. I. z 202 r. poz. 164)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.wymiennikownia.org

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.wymiennikownia.org
Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.wymiennikownia.org. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.