PROJEKT SB YCGN

PROJEKT SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups Network

Okres trwania: 24 miesiące (2018-2020 r.)
Start projektu: 01.01.2018 r.
Zakończenie: 30.12.2019 r. (wydłużenie realizacji projektu do marca 2020)

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie gminy i wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem.

Projekt angażuje 8 partnerów i 6 stowarzyszonych partnerów z państw Południowego Bałtyku. Główni partnerzy reprezentują lokalne społeczności, międzynarodowe stowarzyszenie wspólnot (EUROREGION), sektor akademicki i dwie fundacje współpracujące z lokalną społecznością i wspierające zaangażowanie młodzieży.

Lider Projektu:
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Partnerzy projektu:
Fundacja Civis Polonus
Public Establishment Samogitia Community Foundation (Litwa)
Telsiai District Municipality Administration (Litwa)
Gmina Køge (Dania)
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa)
Gmina Vimmerby, Culture and Leisure department (Szwecja)

Partnerzy Stowarzyszeni:
Hässleholm (Szwecja)
Nowe Miasto Lubawskie
Dzierzgoń
Gdynia
Iława
Elbląg

W trakcie trwania projektu odbędą się wydarzenia takie jak warsztaty, spotkania, międzynarodowe konferencje, wizyty studyjne w różnych krajach, w których udział będzie brać młodzież, partnerzy i partnerzy stowarzyszeni oraz organizacje zaproszone do współpracy.

Częścią projektu będzie przygotowanie raportu dotyczącego oczekiwań młodzieży w zakresie współpracy z lokalnymi władzami. Raport oparty będzie na przeprowadzonych wśród młodzieży ankietach.

Wymiennikownia zaprasza do współpracy przy projekcie przede wszystkim młodzież, młodzieżowe organizacje pozarządowe i organizacje społeczne, organizacje pozarządowe i pracowników zajmujących się problematyką młodzieży.

 

INFORMACJA PRASOWA 2018:

Zwiększenie udziału młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie gminy, a także wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem to główne cele Projektu Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku. Gdynia jest jednym z jego partnerów. We wrześniu w Młodzieżowym Centrum Innowacji i Designu „Wymiennikownia” przy ul. Kartuskiej odbędą się pierwsze międzynarodowe warsztaty dla uczestników przedsięwzięcia.

 

– Są różne metody aktywizowania młodych ludzi, ale jest jedna wielka bariera: brak wsparcia ze strony dorosłych – zauważa Marcin Żuchowski, koordynator projektu ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk. – Dlatego stworzyliśmy projekt, który w zamierzeniu ma pomóc pracownikom samorządu w zwiększeniu ich kompetencji i umiejętności pracy z młodzieżą. Bo to nie jest tak, że młodzi się nie angażują. Oni przeważnie chcą pracować, tylko często trafiają na ścianę.

Z przekonania o potrzebie zmiany tej sytuacji powstał projekt Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku (South Baltic Youth Core Groups Network). Realizuje go ośmiu partnerów formalnych i sześciu stowarzyszonych z czterech krajów (Polska, Dania, Szwecja, Litwa). W gronie miast – partnerów stowarzyszonych jest Gdynia. Do reprezentujących nasze miasto Magdaleny Dębnej z Młodzieżowego Centrum Innowacji i Designu „Wymiennikownia” oraz Marty Otrębskiej, opiekunki Młodzieżowej Rady Miasta (MRM), dołączą wkrótce m.in. przedstawiciele MRM.

Realizatorzy przedsięwzięcia chcą przez najbliższe półtora roku wspierać władze w rozwijaniu współpracy z młodzieżą.   Każda uczestnicząca w nim jednostka samorządu terytorialnego określi,  w jakich dziedzinach jest w stanie włączyć młodzież do współdecydowania. Mogą to być np. procesy konsultacyjne, w których z myślą o młodzieży zostaną wykorzystane specjalne narzędzia czy sposoby pracy. Dzięki temu cały proces może zyskać walor edukacyjny.

W zebraniu informacji o tym, jak w samorządach w praktyce wygląda włączanie młodzieży w decydowanie o mieście, pomóc mają m.in. specjalne badania ankietowe. Zostaną przeprowadzone w oparciu o kwestionariusz stworzony na Politechnice Gdańskiej. Z kolei wymianie doświadczeń i dobrych praktyk posłużą międzynarodowe warsztaty, które 21 i 22 września odbędą się w „Wymiennikowni” na gdyńskiej Chyloni. Po nich przyjdzie czas na serię tzw. okrągłych stołów. Raz na trzy miesiące ludzie będą mogli spotkać się z politykami czy osobami decyzyjnymi, które pracują np. w stowarzyszeniach lub fundacjach i porozmawiać na określony temat (np. sport, kultura, zdrowie).

Projekt zakłada też stworzenie w każdym mieście sieci podmiotów zaangażowanych w pracę młodzieży. Byłoby to swego rodzaju forum przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, na którym dyskutowano by najważniejsze rozwiązania i wymieniano doświadczenia. Podobnie będzie w przypadku organizacji młodzieżowych pracujących dla młodzieży i z młodzieżą. Ważnym ogniwem mają tu być Młodzieżowe Rady Miast.

– Gdyńską Młodzieżową Radę Miasta prosiliśmy o opinię np. w sprawie reformy szkół ponad gimnazjalnych wprowadzanej przez MEN, a wcześniej na temat zmian proponowanych przez samorząd – przypomina Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk. – To ważne, by włączać młodzież w decydowanie o sprawach miasta, zwłaszcza w obszarach, które młodych ludzi dotyczą bezpośrednio. I to jest między innymi powód, dla którego zdecydowaliśmy się jako Gdynia na udział w projekcie. Mamy własne, gdyńskie doświadczenia związane z włączaniem młodzieży, ale chcemy, by działo się to jeszcze pełniej i jeszcze bardziej efektywnie. Wymiana doświadczeń, podpatrywanie samorządów także z zagranicy, może w tym pomóc.
Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Uczestniczą w nim przedstawiciele Szwecji, Dani, Litwy i Polski. Gdynia jest w partnerem stowarzyszonym, podobnie jak Nowe Miasto Lubawskie, Dzierzgoń, Iława i Elbląg.

 

WIĘCEJ INFORMACJI: SB YCGN Opis projektu (pl)
ENGLISH VERSION: SB YCGN Project description

 

Newsletter w wersji angielskiej  SB YCGN 2ND NEWSLETTER (LONGER VERSION) ENG

Newsletter w wersji polskiej SB YCGN 2ND NEWSLETTER (LONGER VERSION) PL

 

Newsletter w wersji angielskiej – 1. SB YCGN 3RD NEWSLETTER (long VERSION) ENG

Newsletter w wersji polskiej – 1. SB YCGN 3RD NEWSLETTER (long VERSION) PL